af Jean-Jacques Aulas, oversat af Harald Fastrup

I de sidste fem år er der kommet fem værker, der beskæftiger sig med forskellige sider af placebo-problemet, som de forsøger at belyse.

Fra placebo til universalmiddel

Første værk er Seymour Fisher’s, (som vi allerede har stiftet bekendtskab med i hendes artikel: “Placebo-effekten og dens paradokser” à propos hendes studie over sammenhængen mellem placebosvar og graden af tilvænning), og Roger P. Greenberg´s (begge er professorer ved en psykologisk klinik i New York): From placebo to Panacea. Putting Psychiatrie Drugs to the Test [Fra placebo til universalmiddel.] 1)

Bogens hovedide er, at de psykotrope medikamenters virkning er stærkt overdrevne. Argumentet hviler på imponerende analyser af bogstudier, hvor resultaterne af kliniske forsøg overskygger alt andet og er analyseret meget kritisk. Hvad angår det, der interesserer os, er det væsentligste sagt i første kapitel: (s.3-56, “The curse of the placebo. Fanciful pursuit of a pure biological therapy”) som er så righoldigt, at et referat risikerer at gøre vold på det! Forfatterne meddeler kort sagt, at i årene 1950-60 kom der en mængde arbejder, der kun interesserede sig for “milieuets socio-kulturelle indflydelse” af ordinationen af lægemiddel, simpelthen fordi forskeres og terapeuters interesse i denne periode var mere orienteret mod denne dimension end mod farmakologiske præparaters virkning. (Den farmakologiske industris magt har i høj grad ændret dette). Og vore forfattere er begyndt at give en nøjagtig analyse af resultaterne af deres arbejde. Nogle eksempler: Terapeutens entusiasme forøger testmidlets effekt mere end placeboets, og hans skepticisme gør det ikke muligt at skelne mellem effekt af testmiddel og af placebo! Effekten af et stof, der udvider bronchierne kan være omvendt som følge af en ledsagende mundtlig meddelelse! Endnu mere overbevisende: Et stof, der annonceres som havende en kraftig bronchie-udvidende effekt, kan hjælpe på astmaanfald, selv om det er et stof, der forsnævrer bronchierne! Den samme dosis af et aktivt stof han have varierende virkning, afhængig af den måde, det præsenteres på: Hvis det beskrives for patienten som “kraftigt”, kan det føre til en “svag” virkning! Etc..

Vi vil ønske, at en intelligent og dristig forlægger vil lade den oversætte til fransk! […eller dansk!].

Håbets magt

Næste værk er af Howard Spiro med titlen: The power of Hope [Håbets magt]. 2) Det gentager i store træk hovedlinierne i de overvejelser, han gjorde sig i det foregående værk: Doctors, patients and placebos [Læger, patienter og og placebos]. Dog er kapitel 10: “Analogier til placebo” blevet til kapitel 11: “Alternativ medicin”. I kapitel 12: “Placebos, alternativ medicin og healing” fra The power of Hope fremsætter han mere detaillerede tanker og argumenterer for, at alternativ medicin (under forudsætning af, at den ikke udsætter patienten for nogen fare) har sin plads i terapien og kan være med til at lære denne forbistrede placebo-effekt bedre at kende. Dette standpunkt ligger tæt på vores.

Historien om placebo og terapeuternes egenskaber

Det tredie værk om placebo er Howard Brody´s, en anden amerikansk specialist i placebo-effekt, der har intelligente og velunderbyggede overvejelser. 3) Kapitel 2, der omhandler placebo´s historie er noget af det mest interessante, vi har læst; samt kapitel 16, der opregner alle de egenskaber, som en god læge og en god helbreder skal have.

Fantom placebos

Det fjerde værk sammenfatter de synspunkter, der blev drøftet ved et kollokvium, der blev holdt på Harvard Universitet fra 7-10 dec. 1994, sponsoreret af “Harvard Mind, Brain, Behavior Initiative” med titlen: ” Placebo: Probing the Self-Healing Brain 4) Placebos er de fantomer, der truer vort bygningsværk af biomedicinsk objektivitet, skabninger, som opstår i skyggen og viser paradokser og sprækker i vor opfattelse af reelle og aktive faktorer i vore behandlinger…” Denne sætning, der er taget fra Anne Harrington´s indledningsforedrag (hun er professor i videnskabshistorie ved Harvard Universitet) giver efter vor opfattelse næsten i et glimt fænomenet placebo´s fundament. Efter denne bemærkelsesværdige introduktion følger væsentlige opdagelser, der øger vor forståelse af placebo-effekten i det område, der er så fundamentalt for vores kliniske virksomhed og åbner for erkendelsesteoretiske overvejelser over fænomenet.. Dette værk er af en sådan rigdom, at det ville være hærværk at forsøge at gengive det i nogle få linier: Blandt de kapitler, vi har fundet mest interessante, kan vi nævne kapitel 2 af Howard Spiro (nu ham igen!) (s.37-55): “Kliniske overvejelser over fænomenet placebo”. Kapitel 3 af Rober A. Hahn (s.56-76): “Fænomenet nocebo. Samlet oversigt og fundament”, et af speciallitteraturens sjældne eksempler på en intelligent oversigt over fænomenet nocebo. Kapitel 4 af Howard Brody: (s.77-92): “Lægen som terapeut. En forsøgsprotokol angående placebo-fænomenet”. Kapitel 6 af Donald D. Price og Howard L. Fields (s.117-137): “Følger af ønske og forventning ved placebo anæstesi. Konsekvenser for nyere forskningsstrategi”, Kapitel 8 af Irving Kirsch (s.166-186): Specifikation af det uspecifikke: Psykologiske mekanismer ved placebo-effekten”. Etc…

Placebo-effekten og alternativ medicin

Det femte og bestemt ikke det mindst fængslende værk: 5) der har titlen: Understanding the Placebo Effect in Complementary Medicine af David Peters (Klinisk chef for “Centre for Community Care and Primary Health” ved Westminster University i London) Han er medlem af redaktionskomiteen for udgivelsen af det ovenfor omtalte kollokviums forhandlinger. Under læsningen var vi især fascineret af Kapitel 1: “Placebos og nocebos: Den kulturelle skabelse af tro” (s.3-6), i hvilket forfatteren fremhæver nødvendigheden af ” tage den medicinske, kulturelle, sociale og økonomiske sammenhæng i betragtning for at forstå nocebo- og placebo-effekter”. Desuden kapitel 2: “Mod en videnskabelig forståelse af placebo-effekter” (s.17-29), hvor forfatteren omtaler en effekt, som vi er fortrolige med: super-placebo’en! Kapitel 3: “Ré-analyse af begrebet, omfanget og eksistensen af placebos” (s.3l-50), i hvilket to forfattere effektivt sætter tingene på plads. Kapitel 4: “Immunsystemets betingede adfærd”, som refererer til den mest fundamentale forskning, men som også begejstret henviser til visse eksperimentelle undersøgelser over de pavlovske betingede reflekser (s.51-66). Det bemærkelsesværdige kapitel 5: “Hvordan kan vi optimere de uspecifikke effekter?” (s.69-88); Kapitel 7: “Psykoanalyse, alternativ medicin og placebo” og kapitel 11: “Uspecifikke faktorer ved randomiserede kliniske forsøg. Nogle metodologiske overvejelser” (såsom farven på placebo, suggestive faktorer (positive , negative eller neutrale, etc.)). Kort sagt, et bemærkelsesværdigt arbejde, som bør findes i biblioteket hos alle, der interesserer sig for disse problemer.

Henvisninger

  1. Fisher, Seymour et Greenberg, Roger P.: From placebo to Panacea. Putting Psychiatrie Drugs to the Test, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, 404 s.
  2. Spiro, Howard Marget: The power of Hope. A Doctor´s perspective. Yale University, New Haven and London, 1998, 289 s.
  3. Brody, Howard, (og Daralyn Brody): The placebo response. How you can release the body´s inner pharmacy for better health. Cliff Street Books, New York 2000, 312 s.
  4. Harrington, Anne: ThePlacebo Effect. In Interdisciplinary Exploration. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London. 2000 (tredie optryk, orig.udg.: 1997). 260 s.
  5. Peters, David: Understanding the Placebo Effect in Complementary Medicine, Theory, Practice and Research. Churchill Livingstone, London 2001, 235 s.

Association Française pour l’Information Scientifique, Science et pseudosciences nr. 252, mai 2002

[*]