af Balkis (pseud)

En dansk Elektrotekniker paaviser, at den mest moderne af vor Tids Opfindelser, Radioen, maa have været kendt for Tusinder af Aar siden blandt de gamle Israliter.

David fik Opfindelsen aabenbaret af Gud, men den er siden gaaet tabt som mange andre Opfindelser.

Prædikeren Vers 9: Hvad som var, det samme skal vorde, og hvad som er sket, det samme skal ske – og der er slet intet Nyt under Solen. Er der noget, om hvilket man kan sige: »Se, dette er Nyt? Det var allerede i forrige Tider, som have været før os.

"Der er slet intet Nyt under Solen", hedder det i Bøgernes Bog. Læseren vil maaske sige, at dette Bibelsprog ikke omfatter de af os nu kendte tekniske Hjælpemidler, der almindeligt antages at være opfundet i en langt senere Tidsperiode. Nyere Undersøgelser viser imidlertid, at adskillige Opfindelser -bl. a. Kompasset og Krudtet har været kendt og brugt ikke blot længe før delt Tid, man sædvanligt antager, men endog foruid for den af os i Almindelighed som den historisk Tid betegnede Periode, saaledes at Menneskenes Erfaringer og Viden bortvejredes og først paa et langt senere Tidspunkt genopstod og da regnedes som noget hidtil uset. – (Vi skal senere Artikler komme tilbage til disse Spørgsmaal.)

Selv med Risiko for af Læseren at blive mødt med Hovedrysten eller endog med Skriftens Ord: "Den megen Lærdom gør dig rasende", vil en dansk Elektrotekniker, der i Øjeblikket ikke Ønsker sit Navn nævnt, forsøge at vise, at selv et saa hypermoderne Fænomen som Radion ikke er forbeholdt vor Tid, men har været kendt allerede i den fjerne Oldtid, selv om en saadan Viden dengang ikke var almen kendt, men var forbeholdt de Udvalgte (Præsterne).

David giver Salomon Underretning om Templets Bygning, som han har faaet i Syn og Skrift fra Herrens Haand

I Krønikernes Bøg, 28. Kap. Vers 8 staar: "Og nu for det ganske Israels, Herrens Forsamlings Øjne og for vor Guds Øren, ser hen til og søger alle Herrens, Eders Guds, Bud, paa det I maa eje det gode Land og efterlade Eders Børn det til Arv efter Eder til evig Tid.

9. Og du, Salomon, min Søn- Kend din Faders Gud, og tjen ham med et retskaffent Hjerte og med en villig Sjæl, thi Herren ransager alle Hjerter og forstaar alle Tankers Digten; dersom du søger ham, skal han findes af dig, og dersom du forlader ham, skal han forkaste dig i Evighed.

10. Se nu til, thi Herren har udvalgt dig til at bygge et Hus til en Helligdom; vær frimodig og udfør det-

Synet

11. Og David gav Salomo sin Søn en Afbildning af Forhallen og dets Bygninger og dets Skatkamre og dets Sale og dets inderste Kamre og af Naadestolens Hus;

12. og en Afbildning af alt det, som stod for ham i Aanden, af Herrens Hus’s Forgaarde og af alle Kamrene trindt omkring, som vare bestemte for Guds Hus’s Skatte og for de hellige Tings Skatte,

13. og for Præsternes og Leviternes Skrifter og for al Tjenestens Gerning i Herrens Hus og for alle Kar til Herrens Hus’s Tjeneste.

14. af Guldet efter Vægten paa Guldet til alle Haande Kar, hvert til sin Tjeneste; -af alle Haande Sølvkar efter Vægten, til alle Haande Kar, hvert til sin Tjeneste.

15. Og han gav ham Vægten paa Guldlysestagerne og deres Guldlamper, efter Vægten paa hver af Lysestagerne, efter Vægten paa hver Lysestage til sin Tjeneste,

16. og Guldet efter Vægt til Skuebrødenes Borde, til hvert Bord, og Sølvet til Sølvbordene.

17. Og han gav ham Madkrogene og Bækkenerne og de Skaale -som skulde være af purt Guld, og Guldbægerne efter Vægt paa hvert Bæger og Sølvbægerne efter Vægt paa hvert Bæger.

18. og Røgelsesalteret, som skulde være af lutret Guld efter Vægten, Afbildningen af Vognen, nemlig

Guldkeruberne, som skulde udbrede Vingerne og dække over Herrens Pagts Ark.

Automatskriften

Dette Fænomen har vi tit omtalt i Forbindelse med Mediumitet, og det paastaas jo, at største Delen af den hellige Skrift er modtaget af Medierne (Profeterne) paa denne Maade.

Her siges det direkte, at David har modtaget Inspirationen til dette vidunderlige Værk af Gud, idet Beskrivelsen er kommet til ham i Automatskrift.

I 19. Vers staar der:

"Om alle disse Ting har han undervist mig, sagde David, ved Skrift fra Herrens Haand, om alle Tingene efter Afbildningen.

Antenne

I Kongernes Bog 7. Kap., 15. Vers staar der:

Og han dannede to Kobberstøtter, atten Alen var Højden af den ene Støtte, og en Traad paa tolv Alen gik omkring den anden Støtte,

16. Og han gjorde to Kroner til at sætte oven paa Støtternes Høveder, støbte af Kobber; Højden af den ene Krone var fem Alen og Højden af den anden Krone var fem Alen.

Nettet

17. Der var et Net, gjort som en Fletning, og Snore, gjorte som Kæder, om Kronerne, som var paa Støtternes Hoveder, syv om der Krone og syv om den anden Krone.

18. Og han gjorde Støtterne, og der var to Rader rund omkring ved det ene Net til at dække Kronerne, som var oven over Granatæblerne, saaledes gjorde han og paa den anden Kroner.

19. Og Kronerne, som vare paa Støtterne var gjort som en Lillie, ved Forhallen, fire Alen.

20. Og Kronerne vare paa. De to Støtter, ja tæt oven for Bugningen, som var oven over Nettet, og der var to Hundrede Granatæbler i to Rader rundt omkring ved den anden Krone.

21. Og han oprejste Støtterne ved Templets Forhal, og han oprejste den højre Støtte og kaldte dens Navn "Jakin" (Gud har skabt mig) og han oprejste den venstre Støtte og kaldte dens Navn "Boas" (Styrke).

22. Og paa Støtternes Hoveder var der gjort en Lillie, saa blev Arbejdet med Støtterne fuldendt.

Akkumulator?

23. Og han gjorde et støbt Hav; det var ti Alen fra den ene Rand til den anden Rand og var rundt trindt omkring, og fem Alen var dets Højde, og en Snor tredive Alen lang gik om det trindt omkring.

24. Og der var Knapper rundt omkring under Randen derpaa, og de gik trindt omkring det, ti paa hver Alen, og de omgave Havet trindt omkring, der var to Rader Knapper, som vare støbt i een Støbning med det selv.

Ja, hvorfor ikke. I Dag kender Læseren Radioen, hvert Barn af dette Aarhundrede ved det. Selvfølgelig bruger vi ikke Granatæbler til Isolation, men Porcelæn. Vi er jo ikke i al Salomons Herlighed.

Nuvel, er dette ikke en Afsenderstation? Slaa op i Deres Bibel – hvis De da besidder et saadant antikveret Husinventar – og læs 1. Kongernes Bog 7. og 8. Kapitel samt 1. Krønikernes Bog hele 28. Kapitel. Læs Beskrivelserne nøje og prøv at faa Samling paa det hele. Eller har De, ærede Læser, en anderi Forklaring at give mig? Hvis ikke, saa er Radioen bygget af Kong Salomon Aar 480 efter Udgangen fra Ægypten.

Kilde: O.M. – Skandinavisk blad for moderne okkultisme, 14. marts 1933