af William Haste

Den danske Læge, Dr. Niels Lilliendahl-Petersen, søger at paavise at Pagtens Ark i Virkeligheden var en kæmpemæssig Leydnerflaske og at de gamle lsraeliter forstod den kunst at opsamle Luftens Elektricitet.

En opsigtsvækkende Redegørelse, der underbygges af mange Kendsgerninger.

I forrige Nummer af O.M. henledte en Dansk Elektrotekniker Læsernes Opmærksomhed paa, at Beskrivelsen af Kong Salomons Tempel i Kongernes og Krønikernes Bog meget vel kunde tyde paa, at man allerede paa den Tid havde kendt vor Tids stolteste Opfindelse Radioen, og saaledes blev da atter en, Gang den gamle Sandhed bekræftet, at der intet Nyt er under Solen.

Saadanne Undersøgelser kan maaske siges at have en vis Kuriositetens Interesse – i hvert Fald i første Omgang. Kuriositeter har vore Dage dog tilstrækkeligt af, og naar vi kommer ind paa disse Emner her i Bladet, er det mindre Trangen til at skabe "Sensationer" end Ønsket om at bringe saadanne Ting paa Bane, som kan gøre et Par smaa Attentater paa vor Tids uendelige, Glæde over de fænomenale Menneskehjerner, vor højtudviklede Kultur har skabt. Og naar vi i den Forbindelse paastaar at tidligere Slægtleds Hjerner har været mindst lige saa gode – eller ligesaa slette – i sig selv og kun maa opfattes som Modtagerstationer for Inspirationer fra usynlige Intelligenser, for hvem Rum og Tid ikke eksisterer, saa er vi inde paa lidt af det, der kan aabne Perspektivet ud mod Menneskeaandens egentlige Kilder og gøre os det klart, hvorfor der intet Nyt er under Solen.

Den danske Læges Forklaring
En kendt københavnsk Læge, Dr. Lilliendahl-Petersen, der staar med en ikke ringe Portion Skepsis overfor de okulte Spørgsmaal i Almindelighed, fremkommer nu, i Anledning af vor Redegørelse for Radio-Problemet i forrige Nummer, med en interessant Henvisning til de gamle Mosebøger, hvor Pagtens Ark staar omtalt. Doktoren mener i hele Beskrivelsen at se et nøjagtigt Billede af det elektriske Fænomen som for ikke saa forfærdelig mange Aar siden her paa Jorden dukkede op under Betegnelsen Leydnerflasken.

– Ethvert Skolebarn, siger Dr. Lilliendahl, ved jo, hvorledes en saadan Flaske er, og der skal i Virkeligheden ikke saa megen Fantasi til for at kunne genkende hele Konstruktionen i Pagtens Ark, som de gamle Israeliter bar med sig fra Sted til Sted. Kun er der den væsentlige Forskel, at Pagtens Ark aabenbart ikke har haft nødig at blive opladet fra det, vi kalder en Induktionsmaskine, men at de længst hensovede Jøder har vidst at beherske det Problem, vi den Dag i Dag tumler med: Udvinding af Luftens Elektricitet.

– Hvorledes underbygger De Deres Teori, spørger vi videre.

– Jeg underbygger den ved ganske neutralt at henvise til 2. Mosebog, 37 . Kapitel, hvori man har en nøjagtig Fremstilling af Pagtens Ark.

Guldbelægningerne
– Tag selv og læs disse Afsnit, siger Doktoren, idet han slaar op paa Stedet i den gamle Pagt. Man vil se, at Arken blev fremstillet af Sithim-Træ, fordi dette var det mest tørre: Det skulde jo kunne isolere tilstrækkeligt godt mellem den indvendige og udvendige Guldbelægning af Kassen, og enhver, der er en lille Smule fortrolig med disse Emner vil – naar de først er gjort opmærksomme paa det – ikke være i Tvivl om, at man med Pagtens Ark har staaet overfor en kæmpemæssig Leydnerflaske. At det ikke er Smaa mængder af Elcktricitet, der saaledes har kunnet opsamles i denne Kondensator, kan ikke alene en Fysiker regne ud, men den kyndige Bibellæser vil ogsaa. snart finde ud af, at dens Udladninger ingenlunde var ufarlige.

Pagtens Ark dræber

– Hvorfor mener De, at Israeliterne indrettede Arken saaledes?

– Ganske simpelt for at holde næsvise Fremmede borte. Det er ganske tydeligt. Saasnart en ubuden Gæst berørte Kassen, fik han et voldsomt Stød, som han aldeles ikke var forberedt paa. Der staar ganske tydeligt, at Ild udfor fra Herrens Alter og ihjelslog de formastelige . Læg Mærke til, at der ikke staar: de brændte op, eller lignende. Paa samme Maade faar vi Beviset for i det enkelte Eksempel fra 3. Mosebog 10. Kapitel, hvor der fortælles om Arons Sønner, Nadap og Abitur, der træder ind i Tabernaklet og dræbes af Pagtens Ark. " Der for Ild ud af Herrens Ansigt, og de døde for Herrens Ansigt " staar der udtrykkeligt. Det er intet andet, end et kæmpemæssigt elektrisk Stød. Ganske det samme skete Korachs Børn. Et tredie Sted staar det omtalt at 260 blev ihjelslaaet ved denne » Ild «.

Elektriciteten fra Skyerne

– Hvorledes vil De da forklare Opladningen af denne mystiske Kasse?

– Jeg kan her henvise til Skildringen af Tabernaklets hele Opbygning. Som De vil se af de gamle Skrifter var Støtterne 10 Alen lange og halvanden Alen brede (2. Mosebog, 36. Kapitel). Og videre: alle Fjælene beslaaet med Guld. Kan man heri se andet end et Par veritable Lynafledere? Disse har sandsynligvis ved Ledninger været ført ind til det Allerhelligste, hvor "Leydnerflasken" stod og har opladet denne med Elektricitet fra Luften.

– Hvad begrunder De denne Antagelse med?

– Læg Mærke til, at der staar, at der om Dagen hvilede en Sky over Tabernaklet, og Ild udstraalede om Natten. Det vil De finde i 2. Mosebog, 40. Kapitel, 38. Vers. Naar der ikke var mere Elektricitet at hente fra Skyerne, drog man videre med Arken, til den kunde faa (le nødvendige Betingelser.

Uldklædningerne

– Kan man ogsaa forklare, hvorledes Præsterne selv kunde undgaa at blive dræbte af Arkens Udladninger?

– De var, saa vidt jeg kan se, isolerede gennem deres Klædninger. Efter Beskrivelsen bar de flere Lag af Uld, og Forhængene i Templet var ligeledes alle af Uld. Præsterne maatte aldrig bære vævede Stoffer, ikke heller Silke og Uld sammen. Hele denne isolerede Klædning kan De finde nøje skildret i 2. Mosebogs 39. Kapitel. Det er ret aabenbart, at denne Hemmelighed alene var forbeholdt Præsterne og Leviterne, medens alle uvedkommende skulde dræbes.

Hemmeligheden glemmes

– Har man nogen Sikkerhed for, at alle disse Optegnelser har en Realitet bag sig?

– Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke garantere for, svarer Doktoren, saa lidt som vi kan indestaa. for andre historiske eller forhistoriske Overleveringer. Men hvorfor tilbagevise Tanken som en Utopi. Der var jo ogsaa Intelligens dengang, og desuden: der er et Fingerpeg til Bestyrkelse af disse Paastande, nemlig den Kendsgerning, at da Arken blev stjaalet af Filistrene, slog den ikke Gnister mere. De vidste aabenbart ikke, hvorledes Opladningen skulde foregaa; denne Hemmelighed har aabenbart de gamle Israeliter taget med sig i Graven.

Indtil den samme Tanke, den samme Inspiration, er blevet sendt til Jorden de mange Tusinde Aar senere i ny Form, men i det samme Grundprincip.

Kilde: O.M. – Skandinavisk blad for moderne okkultisme, 21. marts 1933

© 1997-2004 by Willy Wegner | post@para-nyt.dk