af Aage Hermann

Et Fænomen hvorom der hersker Enighed mellem mange Landes Forskere.

DA LAKHOVSKY BESKYTTEDE GERANIER MOD KRÆFT MED EN KOBBER-RING

Sin Paastand om, at det, man tidligere har forklaret med det mystiske Begreb: Instinkthos Dyrene, hvilket var en jammerlig Forklaring, eftersom ingen fyldestgørende kunde sige os, hvad "Instinkt" egentlig var, i Virkeligheden er Dyrenes store Straalefølsomhed og Straalemodtagelighed, fik Lakhovsky bl.a. bekræftet gennem Iagttagelser over Duer. Det viste sig, at de sporsikre Brevduer, naar de kom ind i Bølgerne fra en arbejdende Radiosender, mistede deres Sporsans, deres Instinkt, og flagrede og flaksede hjælpeløst rundt. Først naar Senderen tav, vendte Instinktet, det vil sige Straalefølsomheden tilbage.

Straaler og Kræft

Berømt blev Lakhovsky’s Eksperiment med Geranierne. Han inficerede to ganske ens Planter med Bacillus tumefaciens,der, som det latinske Navn antyder, fremkalder svulstagtige Dannelser: Plantekræft. En af Planterne blev omgivet med en "Svingningskjortel", en simpel Kobber-Ring. Paa denne Plante døde Snylterne, og Geranien i Ringen straalede livskraftig og skøn. Men den anden Geranie laa under for Kræftens Angreb.Lakhovsky forklarer det saaledes: De kosmiske Ætherstraaler og Kræftens Udstraalinger bevirker sammen Sygdommens Opstaaen. Men filtrerer man de kosmiske Straaler gennem Svingningsringen, faar Plantens egne Udstraalinger atter Overtaget.

De kosmiske Straaler

Naturligvis standsede Lakhovsky ikke her, men fortsatte sine Undersøgelser over Straalernes skadelige Indvirkninger paa forskellige levende Organismer. Gennem statistiske Undersøgelser fastslog han, at bestemte Jordarter begunstiger Forekomsten af Kræft. Hans Resultater faldt sammen med ældre tyske Forskeres. Kolb og Prinzinghavde allerede i 1914 fastslaaet, at Kræft er bundet til bestemte Egne.Der findes kræftrige og kræftfattige Omraader og har altid eksisteret saadanne. Aarsagen fandt Lakhovsky i Jordaarer med særlig udviklet elektrisk Ledeevne. Dem er det, der kaster de elektriske Straaler tilbage paa en Maade, som gør dem skadelige. Æterbølger, der var særlig korte, ansaa han for i Stand til at fremkalde Sygdomme, særlig Kræft, idet disse meget korte Bølger havde en stærk Evne til at gennemtrænge forskellige Væv.

Paa dette Punkt er  Tysklands, Frankrigs og Schweiz’s Forskere enige.

Kun hvad (len forsaavidt betydningsløse Forklaringpaa dette Fænomen angaar, hævder man fra tysk videnskabelig Side en selvstændig Opfattelse, En sammentrængt Fremstilling af den tyske Opfattelse bringer Ønskekvistforskeren Friherre von Pohli sin Bog "Jordstraaler som Sygdoms-Aarsag", der vakte stor og fortjent Opsigt. Af Friherre v. Pohl bragte vi, som Læserne vil erindre, et Billede (sammen med Lakhovsky) i forrige Nummer af O. M.. Friherre v. Pohl mener med Ønskekvisten at kunne fastslaa Steder, der udsender Jordstraaler af en Gennemtrængelseskraft praktisk talt uden Grænserog en vidtstrakt Aktionsradius. Netop disse Straalers Intensitet bevirker, at de ikke har udflydende Tendenser, men udøver deres stærkt skadelige Indflydelse indenfor skarpt afgrænsede Omraader.Straalerne formenes at stamme fra Jordens glødende, ildflydende Indre, og naar op til eller frem til Jordens Overflade gennem Jordskælv, Hulrum i Jordskorpen, Metalaarer og Vandløb. Bestraales, Menneskeboliger af disse Straaler, og sover Mennesker i en saadan Straalestribe, bliver de syge af Hovedpine, Gigt, Aandenød og, i de alvorligste Tilfælde, af Kræft. Flytter man de Syges Seng bort fra Straalestriben, saa sker det glædelige, som baade Læger og Lægmænd har konstateret, at Sygdommene forsvinder.

By-Eksperimentet

Pohl har undersøgt en ham fuldstændig ukendt By under behørig videnskabelig Kontrol. Paa Byplanen indtegnede han Straalestriberne. Derefter afmærkede Stadslægen paa en lignende Byplan de sidste ti Aars Kræfttilfælde med Kryds. Resultatet var overvældende. Alle Dødsfald laa paa de af Pohl afmærkede Aarer.

Dyr undgaar Straalestriberne. De tager aldrig godvilligt, f. Eks. i helt eller halv vild Tilstand, Ophold paa bestraalede Steder. De gør det kun, naar tankeløse Mennesker tvinger dem dertil, f. Eks. ved at bygge en Stald paa et bestraalet Sted. Saa vantrives Dyrene.,Og Stalden gælder for en Ulykkesstald, et "forhekset" Sted. Omflytning hjælper, siger Pohl. Og han tilføjer, at ikke alle Dyr er paavirkelige. Til de mindre straalefølsomme Dyr hører Katten, Bierne, Myrerne.

Ogsaa Planter er straalefølsomme. Denne Kendsgerning er i første Række af Interesse for Bønder og Gartnere, men i sidste Række for os alle, fordi vi alle dog er interesserede i Avl af Korn, Frugt og Kvæg. Paa jordbestraalede Steder gaar Planterne ud eller opnaar en kummerlig Vækst. Stammer og Grene faar kræftlignende Knuder, og Frugttræerne staar golde, uden Frugter. Ogsaa her gives i hvert Fald een Undtagelse, idet

Brændenælder

trives særlig godt paa bestraalede Steder. Pudsigt nok gælder et Afkog af Brændenælder ligesom Sekreter af Bier og Myrer i gammel Folkeovertro som særlig virksomme Midler mod Gigt. Bøge kan ikke vokse paa den straalemættede Jord, medens Ege, skønt de danner Knuder under Straalernes, Paavirkning, kan vokse paa saadanne Jordsmon. I Traad hermed falder den Iagttagelse, at Lynet lettest slaar ned i de bestraalede Steder, og man langt oftere ser en lynramt Eg end en lynramt Bøg ogsaa paa Strækninger, hvor Bøgen er mere almindelig end Egen. Vi har da ogsaa alle i Skolen lært om Danmarks Flora, at Egen hævder sig bedst i Konkurrencen med Bøgen paa fugtig Jord, altsaa hvor Vandaarer og Jordstraaler med særlig god elektrisk Ledningskraft findes.

Døden paa Fodboldbanen

Lørdag den 13. August skete et frygteligt Lynnedslag paa Fodboldbanen i den lille By Lemgo i Lippe. To blomstrende unge Menneskeliv blev brat udslukkede af Døden. Seks andre unge Mænd kom mere eller mindre alvorligt til Skade.

Den 16. August foretog F. Rogge, Detmold, en nærmere Undersøgelse paa Ulykkesstedet. Undersøgelsen fulgtes fra først til sidst af Overlægen fra Landsygehuset og af talrige Repræsentanter for Pressen samt andre uvildige Vidner. Uden. nogen, Vejledning begyndte Rogge sinUndersøgelse. Han viste, hvor der løb en Vandaare, hvis overliggende Luftlag var særlig gode Elektricitetsledere. Og det viste sig ogsaa, hvad Vidneudsagn fra Deltagere i Spillet og fra en af de ulykkesramte konstaterede, at de to dræbte og de seks saarede alle uden Undtagelse havde befundet sig over Vandaaren i Jordstraalestriben. Der befandt sig i Ulykkesøjeblikket ikke andre end disse otte paa dette Sted, og ingen af dem, der befandt sig udenfor Straalestriberne, blev i mindste Maade beskadigede.

Straalernes Betydning er saa omfattende, it vi sikkert i Øjeblikket kun aner den, omend Anelserne underbygges og understreges af en Række Erfaringer og videnskabeligt underbyggede Kendsgerninger. I Straalelæren rummes en Rigdom af sandfærdig Forklaring paa utallige ogsaa rent aandelige Fænomener, som Okkultister allerede beskæftiger sig med, og som den frisindede Videnskab ogsaa kommer til at beskæftige sig med i stadig stigende Grad. Det skyldes kun den officielle Forsknings utrolige Stædighed og Mangel paa Fantasi, at vi ikke ved mere om de Straaler, Ønskekvisten finder, end Lakhovsky, Pohl og andre i nærværende og den foregaaende Artikel nævnede Forskere har fortalt.

Kilde:
O.M. – Skandinavisk blad for moderne okkultisme, 9. maj 1933

© 1997-2004 by Willy Wegner | post@para-nyt.dk