af A. Wanty

  1. Indledning. Oversætterens forord
  2. Første Kapitel. Udenlandske Charlataner. Overtroiske Midler. Empirikere, de saakaldte kloge Mænd.
  3. Andet Kapitel. Lægevidenskabeligt Charlataneri i Ordets egentlige Forstand. Uropatherne.
  4. Tredie Kapitel. Charlataneriets Benyttelse af Electriciteten.
  5. Fjerde Kapitel. Accumulation af Fag, henhørende til Lægekunsten. Indgreb i Andres Rettigheder.
  6. Femte Kapitel. Lægecharlataner.
  7. Sjette Kapitel. Raspail og hans Kuurmethode.
  8. Syvende Kapitel. Apotekernes Specialiteter og hemmelige Midler.

Charlataneriets Benyttelse af Electriciteten.

I de senere Aar har Lægevidenskaben taget Electriciteten i Brug og deraf opnaaet gode Resultater i forskjellige Sygdomstilfælde. Dette Helbredelsesmiddel fordrer for at benyttes paa rette Maade, udbredte medicinske Kundskaber, og det tilkommer alene Lægen at bestemme de Tilfælds, i hvilke Electriciteten kan blive anvendt med Fordeel og hvor den vil have Resultater, som man maaskee ikke kunde opnaae med andre Midler; han alene vil være skikket til at forudsee de ugunstige Følger dens Anvendelse kunde have; endelig kan han, ved stadigt og hvert Øieblik, at iagttage den mægtige physiske Krafts Virkninger, modificere dens Brug, naar han dertil anseer Momentet for gunstigt

Charlatanen har nu bemægtiget sig Electriciteten og betjener sig af den til de beklageligste Misbrug; han har ikke alene fremstillet den næsten som Universallægemiddel, men ogsaa som givende de brillanteste Resultater i de meest fortvivlede Tilfælde.

Her gjenfinde vi atter disse Medlemmer af Lægestanden. betegnede af os med Titel af Lægecharlataner, som laane deres Diplomer ud til denne skammelige Næringsvei; rigtignok sørge de fordetmeste for omhyggeligt at skjule et velbekjendt Navn, men det er en Feiltagelse. Hvis man troer, at dette skeer paa Grund af en lille Smule Æresfølelse, de endnu have tilbage, thi denne Følelse findes ikke mere hos dem; de indsee meget godt at deres Navn, som for Publikum er eensbetydende med Charlatanismen, kunde bringe Forretningen stor Skade.

Terrainet er gunstigt til at udvikle alle deres Opfindelsesevnes rige Kræfter og de undlade ikke at gjøre det. Lokkende Annoncer med store Bogstaver i alle Blade, udspækkede med Attester og Certifikater, møde hver Dag det læsende Publikum, som i Begyndelsen leer deraf; men Annoncerne blive saa ofte gjentagne. Erklæringer om radicale Helbredelser læses saa hyppigt og indtrængende, at den Syge omsider bliver rokket i sine første Forestillinger. Fra Ubestemtheden til Lettroenheden er der kun eet Skridt, og han falder endelig i de Snarer, som ere udspændte for hans Fod.

Overgivet i disse fine Spekulanters Hænder, slipper han ikke ud deraf, førend man har afpresset ham saamange Penge som muligt; den stærke Tro, som han mangler naar han underkaster sig Kuren, erholder han vistnok naar han faaer læst den Bog, som Lægeforstanderen sælger ham; denne indeholder en Afhandling, som er vel skikket til at indgyde stor Tillid; thi de videnskabelige Udtryk ere blandede deri med Certifikater, Erklæringer og Attestationer. der ere saa overordentlige, at man maatte være blind, for ikke at indsee, hvad der ligger saa klart for Dagen.

Det er maaskee overflødigt at tilføie, at Patienten betaler en god Skilling forud inden Behandlingen begynder, og at han skriftligt forpligter sig til at betale endnu en Sum, naar han er fuldstændigt helbredet; denne sidste Clausul beroliger ham fuldkommen med Hensyn til Resultatet.

Jeg har havt Leilighed til at see enkelte Syge, som ikke havde nogen Kundskab i Physiken; de forsikkrede mig bestemt, at det electriske Fluidum, der frembringes hos disse Charlataner ikke havde nogen Lighed med det, der anvendes af Lægerne. Denne Feiltagelse er paa en Maade undskyldelig hos dem; thi, for bedre at bedrage, er det egentlige Apparat altid med største Omhyggelighed skjult for dem; Ledningstraadene ende i forskjelligt farvede Kugler, og de Forklaringer, der gives om denne Afvexling kan ikke lade Patienten beholde nogen Tvivl tilbage, ikke alene om den electriske Strøms større eller mindre Kraft, men ogsaa om Forskjellen i det Fluidum der fremkommer af den eller den Couleur Knapper hvormed man sætter ham i Forbindelse.

Conductorernes Udseende varieres ogsaa efter Omstændighederne; saaledes har jeg seet en Patient, hvis Indbildningskraft i lang Tid var paavirket efter Anvendelsen af et Apparat, der var sammensat af metalliske Baand af besynderlige Former, bestemte til fuldstændig, at indhylle Hovedet. Disse Jongleurkunster kunne dog ikke lykkes med alle Mennesker; derfor anvendes de kun naar man anseer dem for nødvendige.

Jeg har ved Begyndelsen af nærværende Capitel sagt, at Electriciteten i visse Tilfælde frembringer meget gode Resultater; det er derfor ikke saa forunderligt stundom at finde en Attestation fra en eller anden meget hæderlig ogvel anseet Person i disse Charlatanlægers Hænder; men som oftest have saadanne Erklæringer en heel anden Kilde; de stamme for største Delen fra Medvidere, der betales for at give dem, og fra mere eller mindre interesserede Venner; undertiden ere de ogsaa aldeles falske; man begriber, at Underskrifter som A. Z. de B, Baron de M. Grevinde de T. ikke ere vanskelige at opfinde.

Der gives Andre, som lade sig forblinde ved et Øiebliks Illusion. Jeg skal anføre et Exempel:

En Møller, som led af en stærk Døvhed, saae sin Tilstand betydeligt forværre sig som Følge af en Forkjølelse og troede at handle rigtigst ved at tage sin Tilflugt til og underkaste sig Behandlingen af en Forstander for et saadant Institut, af dem, hvorimod vi har protestere. Efter en lang og bekostelig Kuur, indtraadte der saamegen Bedring i hans Tilstand, at han kunde haabe paa snarlig Helbredelse, og han gjorde ingen Indvending imod at give et Certifikat, som i lang Tid figurerede paa Avisernes 4de Side. Han selv vendte tilbage til sin Foretning med den Overbeviisning, at det lille electriske Apparat, som blev ham anbefalet og overladt af Forstanderen, vilde, efter den ham givne Forsikkring, fuldende Kuren i faa Dage. Dette Haab er ikke blevet til Virkelighed. og Mølleren er nu igjen ligesaa døv som han var inden Behandlingen.

Bedringen, som havde indfundet sig hos den Syge, var som man let kan tænke sig, en Følge af den hygieiniske Omsorg man havde iagttaget under hans Behandling, og af hans angrebne Tilstands Ophør efterat Forkjølelsen var hævet, eller maaskee af endnu andre af Electriciteten ganske uafhængige Aarsager. 1)

Noter (Overs. Anm.)

  1. Electricitetens Tjeneste i Lægevidenskaben udførtes hos os i sin Begyndelse paa en meget fornuftig Maade, idet en af vore Bandagister indrettede en Stue, hvor Electricitet og Galvanisme kunde afbenyttes efter autoriserede Lægers Anviisning; men det Mystiske i denne Naturkrafts Anvendelse var et altfor ”gefundenes Fressen” for Charlatanerne ex professo, og snart blev Kjøbenhavn lyksaliggjort med Besøg af en vis F. fra Nürnberg, hvilken By her viiste, endnu at kunne mere, end levere Legetøi for Børn. Denne F. var nok egentlig ikke Læge, men formodedes at være en afdanket baiersk Underofficeer, og han drev med den største Frækhed Homøopathi og Electropathi i Forening. Paa de ufeilbarlige Virkninger vidste han at skaffe sig Attester og det trods sin i allerhøieste Grad upassende Opførsel. En saadan Charlatan vedblev at vinde Tilhængere, indtil han fandt det klogest, pludselig at fjerne sig, fordi han paa en skammelig Maade havde narret en inkurabel Patient til Berlin, og derved indladt sig i et Forhold, der nok med Lethed lod sig bringe ind under Begrebet Bedrageri. — Senere er Forretningen overtaget af en tydsk-dansk Studiosus medicinae, der nu sager ad denne Vei at naae det Maal, hvortil Udsigten nægtedes ham ved Examensbordet. Han skal med stor Beredvillighed tage selv ikke formuende Patienter i Kuur, i hvilket Tilfælde han nøies med en ringe Forudbetaling i Penge, som dog maa være vel emballeret i en god Attest.

Kilde:
I Commission hos Chr. Steen & Søn. Kjøbenhavn, 1859.
Hypertekst udgave fra Para-nyt, udsendt 1. november 1999